วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2556

6/9

ส่งผลงานโดบวาง ลิงค์ไว้ที่หน้านี้คะ ให้แจ้งชื่อ เลขที่ไว้ด้วยนะคะ คลิ๊เมาส์ที่ "แสดงความคิดเห็น"

67 ความคิดเห็น:

 1. นางสาวสุปราณีย์ กลางนอก เลขที่ 32 ม.6/9
  http://youtu.be/MlJiSIq8gCQ

  ตอบลบ
 2. นางสาวเจนจิรา จันต๊ะคาด เลขที่ 15 ม.6/9
  http://youtu.be/kizEBbD4fAc

  ตอบลบ
 3. นายธนพล ผิวเหลือง ชั้น ม.6/9 เลขที่ 1
  http://thanapoldew.blogspot.com/

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. http://autthapol69.blogspot.com/

  นายอีฐพล เหลาทอง เลขที่ 10

  ตอบลบ
 6. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 7. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 8. นางสาวสุกัญญา คำมา เลขที่ 29
  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/530057990408166

  ตอบลบ
 9. นางสาวสุวารี ริพิมพ์ เลขที่34
  http://youtu.be/T6h0ZLhYqXE

  ตอบลบ
 10. นายอิเษก สุดตา เลขที่ 5
  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/196117860558157?sk=photos_albums

  ตอบลบ
 11. นางสาวศรัญญา สานิพามะณี เลขที่18
  http://youtu.be/8rv_ZnSTUrI

  ตอบลบ
 12. http://chaweewan69.blogspot.com/

  นางสาว ฉวีวรรณ ฤทธิสิงห์ ชั้น ม.6/9 เลขที่ 26

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ครั้งที่ 2

   ลบ
  2. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8ประการ ครั้งที่ 2
   ชื่อ นางสาว ฉวีวรรณ ฤทธิสิงห์ ชั้น ม6/9 เลขที่ 23

   ลบ
 13. นางสาวสุภาวดี นนทะวงศ์ ชั้น ม. 6/9 เลขที่ 19
  http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1952883244792315751#editor/target=post;postID=8670306483126674504;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=1;src=postname

  ตอบลบ
 14. https://plus.google.com/u/0/107381834114705838019?tab=jX#107381834114705838019/posts
  นางสาวมัลลิกา วงศ์ภูธร ชั้น ม.6/9 เลขที่ 26

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. นางสาวมัลลิกา วงศ์ภูธร ชั้น ม.6/9 เลขที่ 26 (ส่งครั้งที่ 2)
   https://plus.google.com/u/0/107381834114705838019?tab=mX#107381834114705838019/posts?tab=mX

   ลบ
 15. นางสาวฑิฆัมพร บุญกว้าง ชั้น ม.6/9 เลขที่ 41
  http://thikhampornpoey.blogspot.com/2013/08/1.html

  ตอบลบ
 16. นางสาวอัญมณี นาสินสร้อย ชั้นม.6/9 เลขที่ 39
  http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3940254587811588880#editor/target=post;postID=5928724348388412833;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1115939011559522897#editor/target=post;postID=4180649049008235773;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=2;src=postname
   นางสาวอัญมณี นาสินสร้อย ม. 6/9 เลขที่ 39 ส่งครั้งที่ 2

   ลบ
 17. นางสาวสุมิลตรา บรรจุแก้ว ชั้น ม.6/9 เลขที่ 33
  http://sumintrabanjukaew.blogspot.com/2013/08/8.html

  ตอบลบ
 18. นางสาวงามคณา พาสนิล เลขที่ 16 ม.6/9
  http://youtu.be/pdZEfTaLgcc

  ตอบลบ
 19. http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=2937105979939616552#editor/target=post;postID=8705979032676957830;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postnameนางสาวกาญจนา แชบรัมย์ ช้ันม.6/9 เลขที่22

  ตอบลบ
 20. นางสาวเนตรทิพย์ แสนพัน ชั้น ม.๖/๙ เลขที่ ๓๗
  http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=6260647950640740313#editor/target=post;postID=2755646724677089630;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname

  ตอบลบ
 21. นางสาวอนุสา สุโพธิ์ ชั้นม.6/9 เลขที่42http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=371499137656060755#editor/target=post;postID=4837492506888123329;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=8867777871737075766#editor/target=post;postID=1458099298202179013;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname
   น.ส อนุสา สุโพธิ์ ชั้น ม. 6/9 เลขที่ 42 ส่งงานครั้งที่ 2

   ลบ
 22. นายภัครพงษ์ บุญเกิด ม.6/9 เลขที่ 8
  http://www.youtube.com/watch?v=CBADWUj70pA&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 23. นาย มลเฑียร แก่นผา ชั้น ม.๖/๙ เลขที่๒
  http://bobby-30-06-38.blogspot.com/

  ตอบลบ
 24. นาย ศราวุธ ถาวะโร ชั้น ม.6/9 เลขที่ 3
  http://wutzadee.blogspot.com/

  ตอบลบ
 25. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 26. นางสาวนิตยา นามตะ ชั้นม. ๖/๙เลขที่ ๘
  http://youtu.be/LAaJ3Fn9eOk

  ตอบลบ
 27. (นางสาวจารุศิริ สว่างรุ่ง ชั้น ม. 6/9 เลขที่ 40)
  http://youtu.be/QeK-QGcdb2c

  ตอบลบ
 28. นางสาวเขมิกา ศรีสุพรรณ ม.6/9 เลขที่ 35
  http://youtu.be/rxoD2cm0ZN0

  ตอบลบ
 29. นางสาวสุมิตรา มงคลเกตุ ม.6/9 เลขที่ 17
  http://youtu.be/RDYzqtRE-4Q
  ตอบลบ
 30. นางสาวผกามาศ เหล่าโพธิ์ศรี ชั้น ม.6/9 เลขที่ 14
  http://www.youtube.com/watch?v=Nq9AOnK41GU&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 31. นางสาวชมพู่ ทิพเนตร ชั้นม. 6/9 เลขที่ 38
  https://www.youtube.com/watch?v=B_UjeGSSXdc

  ตอบลบ
 32. นางสาวจุฑามาศ ช่องวารินทร์ ชั้น ม. 6/9 เลขที่ 43

  http://youtu.be/ZejV_eJZ1Ew  ตอบลบ
 33. นางสาว ศิริลักษณ์ ทิศเสถียร ชั้น ม.6/9 เลขที่ 30
  http://www.youtube.com/watch?v=ModDfVreK10

  ตอบลบ
 34. นางสาว นิตยา นามตะ ชั้นม6/9 เลขที่21
  http://www.youtube.com/watch?v=LAaJ3Fn9eOk&feature=youtu.be

  ตอบลบ
 35. (นางสาวจุฑามาส ช่องวารินทร์ ชั้น ม. 6/9 เลขที่ 43 ส่งครั้งที่ 2)
  http://youtu.be/O311ictiVpc

  ตอบลบ
 36. (นางสาวจารุศิริ สว่างรุ่ง ชั้น ม. 6/9 เลขที่ 40 ส่งครั้งที่ 2)
  http://youtu.be/t27iBqmgOYE


  ตอบลบ
 37. (นางสาวชมพู่ ทิพเนตร ชั้น ม.6/9 เลขที่ 38 ส่งครั้งที่ 2) http://youtu.be/-Ef1DlqzoFQ

  ตอบลบ
 38. (นางสาวเขมิกา ศรีสุพรรณ ม.6/9 เลขที่ 35 ส่งครั้งที่ 2)
  http://youtu.be/pFPFAQi4KQg

  ตอบลบ
 39. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2556 05:55

  นางสาวงามคณา พาสนิล ม.6/9 เลขที่ 16
  http://www.youtube.com/watch?v=pdZEfTaLgcc

  ตอบลบ
 40. (นางสาวสุมิตรา มงคลเกตุ ม.6/9 เลขที่ 17 ส่งครั้งที่ 2)
  http://youtu.be/em0yrnmuSSc

  ตอบลบ
 41. นายภูมิดล สมเพท ม.6/9 เลขที่ 9 (ครั้งที่2)
  http://dreamounaruk.blogspot.com/2013/09/blog-post.html

  ตอบลบ
 42. นางสาวสุวารี ริพิมพ์ ม.6/9 เลขที่34
  http://www.youtube.com/watch?v=T6h0ZLhYqXE

  ตอบลบ
 43. นางสาวเจนจิรา จันต๊ะคาด เลขที่ 15 ม.6/9 (ส่งครั้งที่2)
  http://youtu.be/1hRpHiozfu8

  ตอบลบ
 44. นางสาวศรัญญา สานิพามะณี เลขที่ 18 ม.6/9 (ส่งครั้งที่ 2)
  http://youtu.be/NogyyDsp5DY

  ตอบลบ
 45. นางสาวสุปราณีย์ กลางนอก เลขที่ 32 ม.6/9 (ส่งครั้งที่2)
  http://youtu.be/RuS8IX0qhIs

  ตอบลบ
 46. นางสาวสุภาวดี นนทะวงศ์ ชั้นม. 6/9 เลขที่ 19 http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3429603553475489870#editor/target=post;postID=8024705000395017324;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname

  ตอบลบ
 47. นางสาวสุภาวดี นนทะวงศ์ ชั้นม.6/9 เลขที่ 19 (ส่งครั้งที่2)http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3429603553475489870#editor/target=post;postID=8024705000395017324;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname

  ตอบลบ
 48. นาย ภัครพงษ์ บุญเกิด ม.6/9 เลขที่ 8(ส่งครั้งที่ 2)
  http://youtu.be/PG_eIRL9S6Q

  ตอบลบ
 49. นางสาวสุกัญญา คำมา เลขที่ 29 (ส่งงานครั้งที่ 2)
  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/530057990408166

  ตอบลบ
 50. http://youtu.be/JD1vowHK45A
  นางสาวนิตยา นามตะ เลขที่ 21 ชั้นม.6/9 (ส่งงานครั้งที่ 2)

  ตอบลบ
 51. นางสาวเนตรทิพย์ แสนพัน ชั้นม.6/9 เลขที่ 37 (ส่งครั้งที่ 2)http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5864407073872969473#editor/target=post;postID=7829199495537662312;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postname

  ตอบลบ
 52. นางสาวศิริลักษณ์ ทิศเสถียร ชั้น ม.6/9 เลขที่ 28 (ครั้งที่ 1)http://www.youtube.com/watch?v=PFeT1D8sz8o

  ตอบลบ
 53. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 54. นางสาวกาญจนา แ๙บรัมย์ ชั้นม. 6/9 เลขที่ 22 (ส่งครั้งที่ 2)http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1424917279096716697#editor/target=post;postID=3701764787833636607;onPublishedMenu=allposts;onClosedMenu=allposts;postNum=0;src=postnameนาง

  ตอบลบ
 55. นายอภิเษก สุดตา เลขที่ 5 (ส่งงานครั้งที่ 2)
  https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C8%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/196117860558157?ref=hl

  ตอบลบ
 56. http://thikhampornpoey.blogspot.com/2013/08/1.html
  ( ส่งงานครั้งที่ 2 )
  นางสาวฑิฆัมพร บุญกว้าง ม.6/9 เลขที่41 ค่ะคุณครู

  ตอบลบ
 57. http://auttapol111.blogspot.com/

  นายอัฐพล เหลาทอง เลขที่ 10 (ส่งงานครั้งที่ 2)

  ตอบลบ
 58. http://www.youtube.com/watch?v=R89OmxCZjGE

  นางสาวงามคณา พาสนิล ม.6/9 เลขที่ 16 ส่งครั้งที่ 2

  ตอบลบ
 59. นางสาว สุวารี ริพิมพ์ ม.6/9 เลขที่ 34 ส่งครั้งที่ 2

  http://www.youtube.com/watch?v=NYrf40gLgh4

  ตอบลบ
 60. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 61. นางสาวผกามาศ เหล่าโพธิ์ศรี ม.6/9 เลขที่14 ( ส่งงานครั้งที่2 )
  http://www.youtube.com/watch?v=WiM7-C3n4IM&list=FLvMWlDAghpOrb_U8DQveNsQ&feature=mh_lolz

  ตอบลบ
 62. นางสาวสุชีรา ไชยปัญญา เลขที่ 30 (ส่งครั้งที่ 2)
  http://suchera11yam.blogspot.com/

  ตอบลบ