วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 2 : สาระสำคัญ

        คุณครูมีความต้องการให้นักเรียนได้อ่าน และวิเคราะห์ความรู้จากสาระสำคัญก่อนเข้าสู่บทเรียน  เนื่องจากสาระสำคัญก็คือ ตัวแก่นความรู้ (concept) ที่นักเรียนต้องเกิดขึ้น  มีขึ้น  หลังจากที่เรียนรู้บทเรียนนี้แล้ว  โดยแก่นความรู้นี้จะเกิดมาจาก ความเข้าใจในการเรียนรู้  ดังนั้นเมื่อนักเรียนมีการเรียนรู้ในเนื้อหาบทเรียนแล้ว  ควรต้องตรวจสอบตนเองว่า นักเรียนเกิดแก่นความรู้อะไรบ้าง ?

สาระสำคัญเรื่อง  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

        1. สิ่งมีชีวิตในปัจจุบันนี้ เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงมาจากบรรพบุรุษในอดีต มาเป็นระยะเวลายาวนานหลายชั่วรุ่น  และถูกคัดเลือกให้มีชีวิตรอดอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันในระยะเวลาอันยาวนาน  การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้  เรียกว่า  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต (Evolution)
        2. หลักฐานที่บ่งบอกว่า  สิ่งมีชีวิตมีวิวัฒนาการ  ศึกษาได้จาก
            1) หลักฐานจากซากดึกดำบรรพ์
            2) หลักฐานจากกายวิภาคเปรียบเทียบ
            3) หลักฐานจากวิทยาเอ็มบริโอเปรียบเทียบ
            4) หลักฐานจากด้านชีววิทยาระดับโมเลกุล
            5) หลักฐานทางชีวภูมิศาสตร์
        3. แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  ประกอบด้วย
            1) แนวคิดของ Lamarck
            2) แนวคิดของ Charles Darwin
        4. แนวคิดของ Lamarck
                Larmarck  เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ กฏการใช้และไม่ใช้  โดยกล่าวว่า  อวัยวะส่วนใดที่มีการใช้งานมากในการดำรงชีวิต  อวัยวะนั้นจะมีขนาดใหญ่และแข็งแรงขึ้น  ขณะที่อวัยวะที่ไม่ค่อยได้ใช้งานจะอ่อนแอและเสื่อมไป
                และกฏการถ่ายทอดลักษณะที่เกิดขึ้นใหม่  ได้กล่าวว่า  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นภายในชั่วรุ่นนั้น  สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกได้
       5. แนวคิดของ Charles Darwin
                Darwin  กล่าวว่า  สิ่งมีชีวิตบนโลกนี้เป็นรุ่นลูกหลานที่มีลักษณะแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตที่มีมาในอดีต  ความแตกต่างนี้เกิดจากการสะสมลักษณะที่แตกต่างไปจากบรรพบุรุษ  แต่ลักษณะที่เหมาะสมเท่านั้นที่จะถูกคัดเลือกให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมนั้น  ลักษณะดังกล่าวถือเป็น  การปรับตัวเชิงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต   ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม  เพื่อเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ขึ้น
        6. ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์ประชากร  ในการอธิบายการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  และปัจจัยที่ทำให้เกิดวิวัฒนาการ (ได้แก่  มิวเทชัน  การคัดเลือกโดยธรรมชาติ  การเปลี่ยนความถี่ยีนอย่างไม่เจาะจง  การถ่ายเทเคลื่อนย้ายยีน  และการเลือกคู่ผสมพันธุ์)  โดยปัจจัยดังกล่าวทำให้ยีนพูลในประชากรเปลี่ยนแปลง  หรือเกิดวิวัฒนาการขึ้น  และทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่ขึ้น
        7. สิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์กัน  จะมีกลไกในการป้องกันการผสมพันธุ์ต่างสปีชีส์  สิ่งมีชีวิตสปีชีส์ใหม่เป็นผลมาจากการแยกจากกันทางการสืบพันธุ์  การแบ่งแยกทางภูมิศาสตร์  และการเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมของสิ่งมีชีวิตในเขตภูมิศาสตร์เดียวกัน
        8. การพัฒนาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน  ทำให้สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต  เช่น  การดื้อสารฆ่าแมลง  และการดื้อยาปฏิชีวนะ  ก่อให้เกิดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ
        9. มนุษย์มีวิวัฒนาการมายาวนานกว่า 4.5 ล้านปี  การศึกษาวิวัฒนาการของมนุษย์ศึกษาได้จากหลักฐานซากดึกดำบรรพ์  และการเปรียบเทียบลำดับเบสบน DNA ทำให้ทราบว่า  สายวิวัฒนาการของมนุษย์เริ่มจาก ออสทราโลพิเทคัสและโฮโม  ซึ่งเริ่มจาก Homo habilis  Homo erectus  จนถึง  Homo sapiens
     

1 ความคิดเห็น:

  1. เพราะการพัฒนาที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน ทำให้สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต เราจึงต้องศึกษาเพื่อความเข้าใจ
    มีประโยชน์ คือ ได้รู้การพัฒนาของสิ่งมีชีวิต ได้รู้การเกิดของวิวัฒนาการ
    ได้รู้การนำไปใช้ในทางวิทยาศาสตร์อีกมากมาย
    นางสาวสุพรรษา ราชประสิทธิ์ เลขที่26 ม.6/11

    ตอบลบ