วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 1 : ผลการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

1. สืบค้นข้อมูล อภิปราย  วิเคราะห์  และสรุปหลักฐานต่างๆ ที่สนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2. สืบค้นข้อมูล อภิปราย  และอธิบายเปรียบเทียบแนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของ Lamarck และ ทฤษฎีการคัดเลือกโดยธรรมชาติของ Charles Darwin
3. สืบค้นข้อมูล อภิปราย  อธิบาย  และคำนวณหาความถี่ของแอลลีลและความถี่ของจีโนไทป์ในประชากรที่อยู่ใน ภาวะสมดุลของฮาร์ดี-ไวน์เบิร์ก
4. สืบค้นข้อมูล อภิปราย  อธิบาย  และสรุปปัจจัยที่มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีลและความถี่ของจีโนไทป์ในประชากร  ที่ส่งผลต่อวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
5. สืบค้นข้อมูล อภิปราย  และอธิบายกระบวนการเกิดสปีชีส์ใหม่ของสิ่งมีชีวิต
6. สืบค้นข้อมูล อภิปราย  และนำเสนอผลกระทบจากการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีต่อการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
7. สืบค้นข้อมูล อภิปราย  อธิบาย  และสรุปวิวัฒนาการของมนุษย์

สาระการเรียนรู้
1. หลักฐานที่บ่งบอกถึงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2. แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
3. พันธุศาสตร์ประชากร
4. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของแอลลีล
5. กำเนิดของสปีชีส์
6. วิวัฒนาการของมนุษย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น