วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้
วิชาชีววิทยา 4  ว30244  จำนวน 1.5 หน่วยกิต  3 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคเรียน
สาระที่ 1  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
สาระที่ 8  ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาตรฐานการเรียนรู้  ว1.1, ว8.1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  สารพันธุกรรม  เวลา 9 ชั่วโมง
1. ความสอดคล้องของ gene และ chromosome
2. การค้นพบสารพันธุกรรม
3. chromosome
4. องค์ประกอบและโครงสร้างของสารพันธุกรรม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม  เวลา 9 ชั่วโมง 
1. DNA replication
2. การสังเคราะห์โปรตีน
3. mutation
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การประยุกต์ใช้ความรู้ทางพันธุศาสตร์  เวลา 8 ชั่วโมง
1. พันธุวิศวกรรม
2. การโคลนgene
3. การวิเคราะห์ DNA และการศึกษา genome
4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทาง DNA 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  วิวัฒนาการ  เวลา 11 ชั่วโมง
1. หลักฐานแสดงวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
2. แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
3. พันธุศาสตร์ประชากร
4. ปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความถี่ยีน
5. กำเนิด species
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  รู้จักประชากร  เวลา 11 ชั่วโมง
1. ความหนาแน่นของประชากร
2. การแพร่กระจายของประชากร
3. ขนาดของประชากร
4. แบบแผนการเพิ่มประชากร
5. แบบแผนการมีชีวิตอยู่รอดของประชากร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6  ประชากรมนุษย์  เวลา 5 ชั่วโมง
1. การเติบโตของประชากรมนุษย์
2. โครงสร้างอายุของประชากรมนุษย์

หมายเหตุ
1. ปฐมนิเทศ 1 ชั่วโมง
2. สอบกลางภาค  1 สัปดาห์ 3 ชั่วโมง
3. สอบปลายภาค 1 สัปดาห์ 3 ชั่วโมง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น