วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

ครูขอแนะนำรายละเอียดของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง 8 คุณลักษณะ  ซึ่งเมื่อนักเรียนศึกษา วิเคราะห์ตัวบ่งชี้ของคุณลักษณะแต่ละตัว  ก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกร่องรอยหลักฐานได้ถูกต้อง ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ1 ตุลาคม 2556 04:21

    น.ส.ธนาภรณ์ ดีเหมือน ม.6/13 เลขที่ 37
    http://tal1111.blogspot.com/

    ตอบลบ