วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รู้จักกับชีววิทยา

หน่วยการเรียนรู้

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน/

ผลการเรียนรู้

เวลา (ชั่วโมง)

1

การปฐมนิเทศ

ข้อ 1

1

2

ความสำคัญของพืชต่อ

ระบบนิเวศโลก

ว1.1, ว8.1
     ข้อ 2

1

3

โครงสร้างและหน้าที่ของ

พืชดอก

ว1.1, ว8.1
     ข้อ 3

14

4

การลำเลียงในพืช

ว1.1, ว8.1
     ข้อ 4-5

6

5

การสังเคราะห์ด้วยแสง

ว1.1, ว8.1
     ข้อ 6-9

16

6

การสืบพันธุ์ของพืช

ว1.1, ว8.1
     ข้อ 10-14

11

7

การตอบสนองของพืช

ว1.1, ว8.1
     ข้อ 15-16

5

แฟ้มผลงาน

รวม

54

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น