วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

รู้จักกับชีววิทยา

ผลการเรียนรู้
วิชา ชีววิทยา 5 รหัสวิชา ว 30245 จำนวน 1.5 หน่วยกิต 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน
1. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ และอภิปรายสาระและผลการเรียนรู้ เพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้วิชา ชีววิทยา 5 ว 30245
2. ตระหนักในความสำคัญของพืชและผลกระทบที่มีต่อระบบนิเวศโลก สามารถวางแนวทางการดูแลรักษาป่าไม้ได้
3. อธิบายลักษณะและโครงสร้างของราก ลำต้น ใบ ที่สัมพันธ์กับหน้าที่
4. อภิปรายและสรุปกลไกและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการคายน้ำ
5. อภิปรายและสรุปกลไกการลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร และสารอาหารของพืช
6. อภิปรายและสรุปลำดับขั้นตอนของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง และPhotorespiration
7. อภิปรายและเปรียบเทียบกระบวนการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชC3, พืชC4 และ พืชCAM
8. สืบค้น วิเคราะห์ และอภิปรายถึงปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการสังเคราะห์ด้วยแสง
9. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายเกี่ยวกับการปรับตัวของพืชเพื่อรับแสง
10. สำรวจตรวจสอบ และสรุปโครงสร้างและส่วนประกอบของดอก ชนิดของดอก
11. สืบค้นข้อมูล และอธิบายการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ และการปฏิสนธิของพืช
12. สืบค้น สำรวจตรวจสอบ สรุปกระบวนการงอกของเมล็ดและปัจจัยที่มีผลต่อการงอก
13. สืบค้นข้อมูล และอภิปรายถึงการนำความรู้เรื่องการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศไปใช้ในการขยายพันธุ์พืช
14. สืบค้นข้อมูล และวิเคราะห์การวัดการเจริญเติบโตของพืช
15. สืบค้น วิเคราะห์เกี่ยวกับอิทธิพลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่มีผลต่อส่วนต่างๆของพืช
16. สืบค้นข้อมูล อภิปราย และอธิบายเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของพืชแบบต่างๆ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น